واحد پذیرش حضوری: مشهد امام خمینی۴۶ پلاک۳

گروه مهندسی الکترونیک و انفورماتیک پاراتک واحد های پذیرش تلفنی:
وکیل آباد۳۵۰۲۲۰۰۰
معلم۳۶۰۴۴۰۰۴
سجاد۳۶۰۵۶۰۰۶
امام رضا۳۳۴۳۹۷۹۹

سر پرست واحدین سیار:۰۹۳۳۳۲۲۲۶۰۰

    ارسال عکس ازدستگاه معیوب