تماس با پاراتک

از طریق راههای ارتباطی زیر می توانید با ما در تماس باشید و اگر در خواستی دارید با مراجعه به قسمت ثبت خواست،درخواست خود را ثبت نمایید.

واحد پذیرش حضوری: مشهد امام خمینی۴۶ پلاک۳

گروه مهندسی الکترونیک و انفورماتیک پاراتک

واحد های پذیرش تلفنی:
وکیل آباد : ۳۵۰۲۲۰۰۰
معلم : ۳۶۰۴۴۰۰۴
سجاد : ۳۶۰۵۶۰۰۶
امام رضا : ۳۳۴۳۹۷۹۹

سر پرست واحدین سیار : ۰۹۳۳۳۲۲۲۶۰۰

    ارسال عکس ازدستگاه معیوب